استخر ( ویژه ی آقایان هیأت علمی و کارمند)
ظرفیت: 40
مشاهده و رزرو
استخر ( ویژه ی بانوان هیأت علمی و کارمند)
ظرفیت: 40
مشاهده و رزرو
استخر ویژه سازمان تست
ظرفیت: 3
مشاهده و رزرو
استخر ویژه سازمان شماره یک
ظرفیت: 3
مشاهده و رزرو
پیست سوارکاری ( ویژه دانشجویان پسر )
ظرفیت: 2
مشاهده و رزرو
پیست سوارکاری ( ویژه دانشجویان دختر )
ظرفیت: 2
مشاهده و رزرو
سالن تنیس روی میز
ظرفیت: 1
مشاهده و رزرو
سالن شماره 3 ( فقط والیبال )
ظرفیت: 1
مشاهده و رزرو
سالن شماره 2
ظرفیت: 1
مشاهده و رزرو
سالن شماره ی 1
ظرفیت: 1
مشاهده و رزرو
مرکز تندرستی و مشاوره ی ورزشی(پسران)
ظرفیت: 1
مشاهده و رزرو
مرکز تندرستی و مشاوره ی ورزشی(دختران)
ظرفیت: 1
مشاهده و رزرو

تحت نظارت وف بومی